مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

برنامه ریزی

         برنامه ریزی یکی از وظایف مهم مدیریت است که مانند پلی زمان حال را به آینده تبدیل می کند .   اهمیت برنامه ریزی از آنجا ناشی می شود که منابع اعم از مادی و انسانی کمیابند .همچنین عوامل محیطی مانند شرایط فرهنگی ،سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ، علمی و تکنولوژی به سبب تغییر دائمی غیر قابل پیش بینی و ناپایدارند .مضافا این که برای استفاده از این منابع محدود و کمیاب و در تخصیص آنها و تعیین اولویتها همواره رقابتهای شدیدی وجوددارد.

پس برنامه ریزی و طرح ریزی،ترسیم و تصویر دور نما و آینده ساز آن است. در طرح ریزی و برنامه ریزی پیش بینی می شود که هدفهای سازمان کدامند؟ چه منابعی برای نیل به هدفهای مورد نظر ضرورت دارد؟ چگونه این منابع باید عناصر اصلی طرح ریزی می باشند زمانی در مدیران ظهور پیدا می کنند که محیط برایشان مناسب و آماده باشد که منظور از خلاقیت ارائه پیشنهاد و یافتن راه حل جدید و موثر برای حل مشکلات سازمانی است . در دنیای امروز که دائما در حال تغییر و دگرگونی است رمز اصلی بقا و دوام سازمان طرح ریزی دقیق برای فعالیتهای آینده است